dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Firma Szkoleniowa “ORATOR” Jarosław Dolny os. Krakowiaków 10/10, 31-962 Kraków, NIP 6772106138, REGON 382574647, adres e-mail: dolnyj@op.pl;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą w celu uczestnictwa w szkoleniu i uzyskania zaświadczenia;
  3. Dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celu;
  4. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  5. Przysługuje Państwu prawo na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  6. Przysługuje Państwu prawo na podstawie art. 16 RODO – do sprostowania danych osobowych;
  7. Przysługuje Państwu prawo na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.