dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

Oferta szkoleń

Na bazie poniższych zagadnień, Firma Szkoleniowa “ORATOR”, zgodnie z życzeniami Klienta, przygotowuje indywidualny temat i program szkolenia.
Zagadnienia z Prawa wodnego:
1. „Opłaty za usługi wodne z opłatą retencyjną”
2. „Nowe Prawo wodne – dedykowane dla pracowników zajmujących się planowaniem i  zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych”
3. „„Nowe Prawo wodne” –  zagadnienia dedykowane dla zarządów dróg”
4. „Prawo własności wód w myśl „nowego Prawa wodnego””
5.„Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia w myśl „nowego Prawa wodnego”
6. „„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne”
7. „Naruszenie stosunków wodnych”
8. „Utrzymywanie urządzeń wodnych”
9. „Nowe Prawo wodne” – wybrane zagadnienia dla rad gmin i powiatów”
Zagadnienia z zakresu Kpa:
1. „Kpa, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa, dotyczącej RODO ”
2. „Kpa z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych” 
3. „Skargi, wnioski i petycje z omówieniem zadań komisji rady dla tych spraw”
4. „Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie”
5. „Zasada szybkości postępowania, czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie administracyjne”
6. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku”,
7. „Kpa na przykładzie niektórych postępowań z zakresu działania wydziałów ochrony środowiska”,
8. „Postępowanie administracyjne, w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”  – szkolenie dla powiatowych urzędów pracy
9. „Postępowanie administracyjne, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego”  
10. „Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, zmiana albo uchylenie decyzji ostatecznej)”.
Inne zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego:
1. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej
2. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
3. „Administracyjna zmiana i imion i nazwisk”