Sądy administracyjne-czy warto?

choćby nie wiem jak drukował to nie wydrukuje... Piłkarski Poker, reż. Janusz Zaorski

W Polsce poza sądami powszechnymi (sądami cywilnymi i karnymi) występuje również sądownictwo administracyjne, którego celem jest kontrola administracji publicznej, oczywiście tylko w granicach ściśle określonych prawem. Jeżeli dostaniemy decyzję administracyjną, która nas nie satysfakcjonuje, to możemy się odwołać, ale jeśli odwołanie nie odniesie pozytywnego skutku, pozostaje jeszcze sąd administracyjny, który skontroluje legalność decyzji II – instancyjnej. 
Rola sądu administracyjnego jest poniekąd podobna do roli sędziego piłkarskiego. Ten pierwszy ocenia postępowanie administracyjne, a ten drugi “postępowanie meczowe”. Należy jednak pamiętać, że sąd administracyjny nie załatwi sprawy kompleksowo, w odróżnieniu od sędziego Laguny z rewelacyjnej komedii Piłkarski Poker 🙂 , który z Bolo Łącznikiem mógł zrobić niemal wszystko. Jeżeli zaskarżona decyzja, np. odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę, narusza prawo, to sąd uchyli taką decyzję, ale nie przyzna stronie pozwolenia na budowę. Gdyby to zrobił doszłoby do naruszenia zasady trójpodziału władzy i wkroczenia w kompetencje administracji.
Musimy mieć na uwadze, że sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne i strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego może wnieść sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i wtedy postępowanie może trwać nawet ponad rok.