Odwołanie od decyzji – gdy nie podoba nam się rozstrzygnięcie

Załatwiając sprawy w urzędzie nie zawsze spotykamy się z pozytywnym zakończeniem. Akurat bohater komedii S. Barei “Miś” otrzymał od urzędu co chciał i to z jaką pompą 🙂 Natomiast w realnym życiu nie jest tak dobrze. Kiedy otrzymamy decyzję, która nie jest dla satysfakcjonująca, przysługuje nam prawo odwołania. Kodeks postępowania administracyjnego stoi bowiem na gruncie dwuinstancyjności. Tak więc, co do zasady od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do organu II instancji, np. od decyzji starosty w sprawie pozwolenia na budowę przysługuje odwołanie do wojewody. Zasadniczo odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, aby z treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z decyzji, np. strona może napisać “nie podoba mi się ta decyzja”, “nie chcę takiej decyzji”. Na wniesienie odwołania jest określony czas, tzn. odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa odwołania, co wprowadziła nowelizacja Kpa z 2017 roku.