RODO-tajne/poufne

…to źródło tylko dla tego jest pewne, że umiem trzymać język za zębami…
W dniu 4 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja Kpa, dotycząca rozporządzenia RODO. Wprowadzono zasadę, iż Kpa reguluje sposób wykonywania obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO i wykonywanie tego obowiązku odbywa się niezależnie od obowiązków organów przewidzianych w Kpa i nie wpływa na tok i wynik postępowania (art. 2a Kpa). Zatem nowelizacja wdrożyła rozporządzenie RODO w zakresie postępowania administracyjnego i w związku z tym, na organie spoczywają stosowne obowiązki odnośnie ochrony danych osobowych.
Od ochrony danych osobowych należy odróżnić ochronę informacji niejawnych (oba tematy są często mylone). Natomiast to są odrębne kwestie. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich
opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, są informacjami niejawnymi. Informacjami niejawnymi o klauzuli “ściśle tajne”  są m.in. informacje dotyczące identyfikacji osób udzielających pomocy funkcjonariuszom przy czynnościach operacyjno-ropoznawczych, czyli dane informatorów. Nasuwa się przy tym kwestia bohatera filmu Jacka Bromskiego “Zabij mnie glino” – Skarucha.  Postać nie chciała podzielić się wiedzą z kolegami odnośnie źródła informacji, argumentując, że informator działa dlatego dobrze, że funkcjonariusz zachowuje dyskrecję. Znawcy filmu wiedzą jednak, że nadzieje Skarucha okazały się zawodne 🙂