Postępowanie wyjaśniające w administracji – śledztwo urzędników?

Zgodnie z art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ ma obowiązek zebrać pełen materiał dowodowy i ustalić stan faktyczny. To oznacza, że urzędnik powinien przeprowadzić dowody, np. z dokumentów, zeznań świadków, oględzin, a następnie na tej podstawie ustalić jak było naprawdę. Postępowanie dowodowe w administracji przypomina trochę śledztwo jakie znamy chociażby z serialu 07 zgłoś się, aczkolwiek specyfika postępowania administracyjnego jest nieco inna niż postępowania karnego. Uprawnienia urzędnika są znacznie mniejsze niż policjanta.