dolnyj@op.pl telefon: 607-071-486

o Firmie/o sobie

Firma Szkoleniowa “ORATOR” świadczy usługi szkoleniowe z zakresu prawa, zwłaszcza prawa adminis

Czytaj więcej

Oferta szkoleń

Na bazie poniższych zagadnień, Firma Szkoleniowa “ORATOR”, zgodnie z życzeniami Klienta, przygotowuje indywidualny temat i program szkolenia.
Zagadnienia z Prawa wodnego:
1. „Opłaty za usługi wodne z opłatą retencyjną”
2. „Nowe Prawo wodne – dedykowane dla pracowników zajmujących się planowaniem i  zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych”
3. „„Nowe Prawo wodne” –  zagadnienia dedykowane dla zarządów dróg”
4. „Prawo własności wód w myśl „nowego Prawa wodnego””
5.„Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia w myśl „nowego Prawa wodnego”
6. „„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne”
7. „Naruszenie stosunków wodnych”
8. „Utrzymywanie urządzeń wodnych”
9. „Nowe Prawo wodne” – wybrane zagadnienia dla rad gmin i powiatów”
Zagadnienia z zakresu Kpa:
1. „Kpa, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa, dotyczącej RODO ”
2. „Kpa z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych” 
3. „Skargi, wnioski i petycje z omówieniem zadań komisji rady dla tych spraw”
4. „Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie”
5. „Zasada szybkości postępowania, czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie administracyjne”
6. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku”,
7. „Kpa na przykładzie niektórych postępowań z zakresu działania wydziałów ochrony środowiska”,
8. „Postępowanie administracyjne, w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”  – szkolenie dla powiatowych urzędów pracy
9. „Postępowanie administracyjne, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego”  
10. „Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, zmiana albo uchylenie decyzji ostatecznej)”.
Inne zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego:
1. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej
2. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
3. „Administracyjna zmiana i imion i nazwisk”
Wkrótce oferta zostanie poszerzona o tematy z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji – gdy nie podoba nam się rozstrzygnięcie

Załatwiając sprawy w urzędzie nie zawsze spotykamy się z pozytywnym zakończeniem. Akurat bohater komedii S. Barei “Miś” otrzymał od urzędu co chciał i to z jaką pompą 🙂 Natomiast w realnym życiu nie jest tak dobrze. Kiedy otrzymamy decyzję, która nie jest dla satysfakcjonująca, przysługuje nam prawo odwołania. Kodeks postępowania administracyjnego stoi bowiem na gruncie dwuinstancyjności. Tak więc, co do zasady od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do organu II instancji, np. od decyzji starosty w sprawie pozwolenia na budowę przysługuje odwołanie do wojewody. Zasadniczo odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, aby z treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z decyzji, np. strona może napisać “nie podoba mi się ta decyzja”, “nie chcę takiej decyzji”. Na wniesienie odwołania jest określony czas, tzn. odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa odwołania, co wprowadziła nowelizacja Kpa z 2017 roku.

Czytaj więcej

Bezrobotny, a poszukujący pracy

W okresie socjalizmu de facto nie istniał problem bezrobocia, gdyż gospodarka centralnie planowana zapewniała obywatelom zatrudnienie. Jeśli ktoś nie miał pracy, to tylko na własne życzenie. Pomijam przy tym sytuacje szykan politycznych ze stron władz. W świetnej komedii Jerzego Gruzy “Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy” pokazano w krzywym zwierciadle “bezrobotnych PRL”, dla których nie było w Polsce porządnej pracy z ich wykształceniem 🙂
W momencie wprowadzenia gospodarki rynkowej pojawiła się konieczność pomocy dla ludzi, którzy zostali bez pracy. Aktualnie to zagadnienie reguluje ustawa z 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W słowniczku tej ustawy znajdziemy definicję bezrobotnego – to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, przy spełnieniu ponadto szeregu warunków ustawowych.  W przypadku osoby poszukującej pracy (definicja także zawarta jest w słowniczku ustawy) wymogi są mniej restrykcyjne – osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub innej formy pomocy, zarejestrowana w urzędzie pracy. Inaczej również wygląda procedowanie w tych sprawach przez starostę. Uznanie za osobę bezrobotną następuje w formie decyzji administracyjnej, natomiast rejestracja poszukującego pracy odbywa się w drodze czynności materialno-technicznej (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 roku, sygn. akt II SA/Wa 1974/05).
 

Czytaj więcej

RODO-tajne/poufne

…to źródło tylko dla tego jest pewne, że umiem trzymać język za zębami…
W dniu 4 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja Kpa, dotycząca rozporządzenia RODO. Wprowadzono zasadę, iż Kpa reguluje sposób wykonywania obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO i wykonywanie tego obowiązku odbywa się niezależnie od obowiązków organów przewidzianych w Kpa i nie wpływa na tok i wynik postępowania (art. 2a Kpa). Zatem nowelizacja wdrożyła rozporządzenie RODO w zakresie postępowania administracyjnego i w związku z tym, na organie spoczywają stosowne obowiązki odnośnie ochrony danych osobowych.
Od ochrony danych osobowych należy odróżnić ochronę informacji niejawnych (oba tematy są często mylone). Natomiast to są odrębne kwestie. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich
opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, są informacjami niejawnymi. Informacjami niejawnymi o klauzuli “ściśle tajne”  są m.in. informacje dotyczące identyfikacji osób udzielających pomocy funkcjonariuszom przy czynnościach operacyjno-ropoznawczych, czyli dane informatorów. Nasuwa się przy tym kwestia bohatera filmu Jacka Bromskiego “Zabij mnie glino” – Skarucha.  Postać nie chciała podzielić się wiedzą z kolegami odnośnie źródła informacji, argumentując, że informator działa dlatego dobrze, że funkcjonariusz zachowuje dyskrecję. Znawcy filmu wiedzą jednak, że nadzieje Skarucha okazały się zawodne 🙂

Czytaj więcej

Niemundurowi, a służba

“Świeży urzędnicy”, podobnie jak funkcjonariusze, mają zasadniczo obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Na szczęście nie wymaga się od urzędników takich umiejętności, jak od policjantów i nie muszą wykonywać zadań jak bohaterowie z popularnego serialu “Przygody psa Cywila” 🙂
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych dla podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Szkolenie w tym zakresie uwzględnia podstawowe akty prawne począwszy od Konstytucji, poprzez m.in. Kpa, ustawy samorządowe, a skończywszy na źródłach prawa w Unii Europejskiej i instytucjach Unii Europejskiej. Urzędnik samorządowy powinien mieć wiedzę nie tylko w zakresie bieżących obowiązków, ale również wiedzę ogólną dotyczącą ustroju Państwa, Unii Europejskiej i innych „urzędniczych” aktów prawnych. Taki urzędnik może szybciej awansować, gdyż będzie przygotowany merytorycznie również do innych zadań. Także pracodawca skorzysta na tym, gdyż będzie mógł uwzględnić takiego pracownika  w bieżących potrzebach kadrowych.
Podobny obowiązek spoczywa na pracownikach służby cywilnej, a więc osobach zatrudnionych, m.in. w urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej, inspektoratach nadzoru budowlanego, inspektoratach weterynaryjnych, urzędach statystycznych) itd. Dla służby cywilnej przewidziane jest analogiczne szkolenie.

Czytaj więcej

Prawo budowlane-restrykcyjne zapisy?

Prawo budowlane co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na roboty budowlane (art. 28 ustawy Prawo budowlane). Oczywiście od tej zasady są wyjątki i niektóre roboty nie wymagają działań wobec organu albo wymagają  zgłoszenia. Dla przykładu budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane wymaga zgłoszenia. Wybudowanie domu bez pozwolenia na budowę albo bez zgłoszenia powoduje obowiązek rozbiórki, chyba, że dojdzie do legalizacji, co jednak wymaga spełnienia wielu warunków i wniesienia opłaty legalizacyjnej. Co ciekawe, poprzednio obowiązujące Prawo budowlane z 1974 roku przewidywało rozbiórkę dla samowoli budowlanej tylko w przypadkach określonych prawem, co może sugerować, że aktualne przepisy są bardziej restrykcyjne. Ciekawe jakie pozwolenie uzyskał bohater serialu “Dom” na wykonywane na fotografii prace? :), ale to było jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej.

Czytaj więcej

Skargi, wnioski i petycje – na ile skuteczne są to środki?

…bo ja mam tu taki postulat…
Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo składać skargi, wnioski i petycje. Powstaje więc pytanie czym te środki się różnią i na ile są skuteczne? Skarga to wyraz niezadowolenia wobec określonej instytucji, organu, urzędnika itd., natomiast wniosek i petycja to propozycja jakiegoś działania. Może się nasunąć skojarzenie na bohatera komedii “Kogel-mogel”, który składał postulaty swojemu “przyszłemu niedoszłemu” teściowi 🙂
Niestety wymienione środki prawne mają umiarkowaną skuteczność, ponieważ  od załatwienia sprawy nie przysługuje ani odwołanie, ani skarga do sądu administracyjnego. Jednakże w przypadku skargi i wniosku można złożyć kolejną skargę na podmiot, który rozpatrywał ten środek. Jeżeli złożyliśmy skargę na wójta do rady gminy i uważamy załatwienie sprawy za niezadowalające, to możemy wnieść kolejną skargę tym razem na radę gminy do wojewody.

Czytaj więcej

Wymeldowanie – czy to jest takie ważne?

W dzisiejszych czasach instytucja zameldowania nie ma aż takiego znaczenia jak w okresie PRL, gdzie  zameldowanie we właściwym miejscu gwarantowało dostęp do wielu dóbr, np. atrakcyjnej pracy. Pamiętają Państwo bohatera filmu S.Barei “Nie ma róży bez ognia” , który wprowadził się do mieszkania byłej żony, bo był zameldowany? 🙂 Na skutek różnych perypetii dochodziło do lawinowego meldowania przypadkowych osób w tym mieszkaniu. W filmie ukazano bowiem z przymrużeniem oka pragnienie ludzi z prowincji do posiadania meldunku w stolicy.
Aktualnie zameldowanie oznacza potwierdzenie przebywania w określonym miejscu (art. 28 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności) i tyle. Niekiedy ludziom wydaje się, że jak kogoś wymeldują, to pozbawią go prawa do lokalu, np. własności. Tak nie jest – na co zwraca uwagę orzecznictwo sądowe. Zarówno zameldowanie, jak i wymeldowanie jest stwierdzeniem faktu i nie wpływa na uprawnienia strony  wynikające z prawa własności, czy innych praw (wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 roku, sygn. III SA/Kr 1107/18).

Czytaj więcej

Postępowanie wyjaśniające w administracji – śledztwo urzędników?

Zgodnie z art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ ma obowiązek zebrać pełen materiał dowodowy i ustalić stan faktyczny. To oznacza, że urzędnik powinien przeprowadzić dowody, np. z dokumentów, zeznań świadków, oględzin, a następnie na tej podstawie ustalić jak było naprawdę. Postępowanie dowodowe w administracji przypomina trochę śledztwo jakie znamy chociażby z serialu 07 zgłoś się, aczkolwiek specyfika postępowania administracyjnego jest nieco inna niż postępowania karnego. Uprawnienia urzędnika są znacznie mniejsze niż policjanta.

Czytaj więcej

KPA – wiążące reguły dla urzędników

Kodeks postępowania administracyjnego ma prawie 60 lat, ustawa pochodzi bowiem z 1960 roku i oczywiście wielokrotnie była nowelizowana. Kodeks reguluje sposób działania organu administracji publicznej przy załatwianiu spraw obywateli i innych podmiotów. Klasycznym sposobem załatwienia sprawy jest decyzja administracyjna, gdzie uprawniony organ np. Wójt określa prawa i obowiązki strony. Uprawnienia urzędnika wynikają z aktów prawa powszechnie obowiązującego i nie można ich domniemywać, ani poszerzać, jak to np. nagminnie robił Anioł w Alternatywach 4 🙂 Ostatnia obszerna zmiana Kpa miała miejsce w 2017 roku, gdzie wprowadzono m.in. instytucję ponaglenia, zrzeczenia się odwołania itd. Również w 2019 roku miały miejsce nowelizacje tej ustawy. Z dniem 4 maja weszły w życie przepisy dotyczące RODO, które nałożyły na organ nowe obowiązki.

Czytaj więcej

Zmiana imienia lub nazwiska – czy to takie proste?

W ostatnich latach zmiana imienia lub nazwiska staje się coraz bardziej popularna  mimo, że instytucja prawna w tym zakresie nie jest nowa. Oczywiście mowa o zmianie zgodnej z prawem, a nie takiej jakiej dokonywał Tulipan 🙂  Sposób postrzegania tych spraw również uległ modyfikacji. Otwarte granice państwowe oraz ogólna liberalizacja społeczeństwa spowodowała, że obywatele stają się mniej konserwatywni i w wielu przypadkach dążą do zmiany swojego imienia albo nazwiska.

Ustawa z 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska nie jest obszernym aktem prawnym. Niemniej jednak, procedowanie na podstawie tej ustawy może napotykać wiele trudności. W związku z tym, niniejsze szkolenie pozwoli pracownikom organu  poznać szczegółowy sposób postępowania w tych sprawach, dopuszczalny sposób rozstrzygnięcia i praktyczne wskazówki urzędnicze.

Czytaj więcej

Oferta szkoleń

Na bazie poniższych zagadnień, Firma Szkoleniowa “ORATOR”, zgodnie z życzeniami Klienta, przygotowuje indywidualny temat i program szkolenia.
Zagadnienia z Prawa wodnego:
1. „Opłaty za usługi wodne z opłatą retencyjną”
2. „Nowe Prawo wodne – dedykowane dla pracowników zajmujących się planowaniem i  zagospodarowaniem przestrzennym oraz pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych”
3. „„Nowe Prawo wodne” –  zagadnienia dedykowane dla zarządów dróg”
4. „Prawo własności wód w myśl „nowego Prawa wodnego””
5.„Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia w myśl „nowego Prawa wodnego”
6. „„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne”
7. „Naruszenie stosunków wodnych”
8. „Utrzymywanie urządzeń wodnych”
9. „Nowe Prawo wodne” – wybrane zagadnienia dla rad gmin i powiatów”
Zagadnienia z zakresu Kpa:
1. „Kpa, z uwzględnieniem nowelizacji Kpa, dotyczącej RODO ”
2. „Kpa z udziałem spółek wodnych oraz związków spółek wodnych” 
3. „Skargi, wnioski i petycje z omówieniem zadań komisji rady dla tych spraw”
4. „Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie”
5. „Zasada szybkości postępowania, czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie administracyjne”
6. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku”,
7. „Kpa na przykładzie niektórych postępowań z zakresu działania wydziałów ochrony środowiska”,
8. „Postępowanie administracyjne, w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”  – szkolenie dla powiatowych urzędów pracy
9. „Postępowanie administracyjne, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego”  
10. „Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, zmiana albo uchylenie decyzji ostatecznej)”.
Inne zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego:
1. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej
2. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych
3. „Administracyjna zmiana i imion i nazwisk”
Wkrótce oferta zostanie poszerzona o tematy z zakresu prawa pracy.

Witamy na stronie internetowej Firmy Szkoleniowej “ORATOR”

 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, by zmienić świat.

~Nelson Mandela

o Firmie/o sobie

Firma Szkoleniowa “ORATOR” świadczy usługi szkoleniowe z zakresu prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego, m.in. Prawa wodnego i Kpa.

Grupą docelową są zarówno urzędnicy administracji publicznej, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje, jak również przedsiębiorcy i pracownicy sektora prywatnego, zamierzający poszerzyć wiedzę prawną i przygotować się merytorycznie do obrony przed niewłaściwymi rozstrzygnięciami.

Szkolenie prowadzi właściciel Firmy Jarosław Dolny – radca prawny, doświadczony trener, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), praktyk prawnik z kilkuletnim doświadczeniem w kancelariach prawnych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie;

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie;

Kancelarii Radcy Prawnego;

Kancelarii Prawnej;

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie;

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.